رأی اول

1398/7/30

دراین پرونده موکل 100 میلیون تومان از خوانده واز سال 93  طلبکار بوده است.ولی این مبلغ را به شکل رسمی واز طریق اظهار نامه مطالبه نکرده بود. این که مطالبه وجه برابر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی جهت احتساب خسارت تاخیر تادیه باید از طریق رسمی یعنی اظهارنامه(ماده  156 قانون آئین دادرسی مدنی) باید صورت پذیرد یا طرق دیگر مطالبه هم برای دادگاه قابل قبول است مورد اختلاف است. خواندگان اصرار می کردند که ما حاضریم اصل مبلغ را پرداخت کنیم اما اختلاف واقعی بر سر خسارت تاخیر این مبلغ بود که پس از گذشت حدودا 4 سال درست برابر اصل مبلغ شده بود و بدهی خواندگان چیزی درحدود 200 میلیون میشد.