در این مقاله در مورد ردّ وصیت صحبت میکنیم

ردّ وصیت توسط موصی له

اختیارِ موصی له (ذی نفع وصیتِ تملیکی) در ردّ وصیت موصی له می تواند تملّکی که...
ماهیت حقوقی وصیت چیست؟

ماهیت حقوقی وصیت چیست؟

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی...
در این مطلب در مرود اوصاف ذاتی وصیت صحبت میکنم

اوصاف ذاتی وصیت

با مطالعه قانون مدنی به نظر می رسد این قانون برای وصیت سه وصف مهم...
در این مقاله در مورد قبول وصیت صحبت میکنم

قبول وصیّت و شرایط آن

قبول وصیّت و شرایط آن توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر...
در این مطلب به سنّت، دلیل استنباط حکم میپردازیم

سنّت، دلیل استنباط حکم

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی...
رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
WhatsApp telegram
رزرو وقت مشاوره