مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄ جلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعوی کتاب سوم – در شهادت ◄ باب اول – در موارد شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده ۱۳۰۶ 

حذف شده است.

ماده ۱۳۰۷

حذف شده است.

ماده ۱۳۰۸

حذف شده است.

ماده ۱۳۰۹

در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمی‌ گردد.

ماده ۱۳۱۰ 

حذف شده است.

ماده ۱۳۱۱ 

حذف شده است.

ماده ۱۳۱۲

 احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

۱ – در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

۲ – در مواردی كه به واسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.

۳- نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه خانه‌ ها وکاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ ها می سپارند و مثل حق‌ الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی كه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی كه به مقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.

۴- در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳

در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تكدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۳۱۳ مكرر

حذف شده است.

ماده ۱۳۱۴

شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌ اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی كه قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید