مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند

دادرس دادگاه : 

خواهان ها:۱٫ آقای … با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي فرزند سید محمدرضا به نشاني استان مركزي – شهرستان اراك – اراك – خیابان جهان پناه – مجتمع آسا۔ طبقه یازدهم ۲٫ … با وکالت آقای …

خواندگان: …

 

خواسته ها: ۱٫ تاييد اقاله ۲٫ تسليم مبيع

گردشکار :دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأي می نماید.

 ((رای دادگاه))

در خصوص دادخواست آقای … با وكالت احمد بنی جمالی به طرفیت آقایان … و خوانده ردیف دوم با وکالت … به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله که عبارت است از یک باب منزل مسکونی دو طبقه در شهر شهباز محله بازنه به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به بیست و یک میلیون ریال و دادخواست تقابل آقای ……فرزند محمد على با وکالت منوچهر رباط میلی به طرفیت آقایان … با وکالت سید احمد بني جمالی …. به خواسته تأييد اقاله موضوع مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۹/۸/۴ مقوم به بیست و یک میلیون ریال بدین توضیح که وکیل خواهان دعوی اصلی بیان داشته موكل طبق مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۹/۸/۴ مقوم به بیست و یک میلیون ریال بدین توضیح که وکیل خواهان دعوی اصلی بیان داشته موكل طبق مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۹/۸/۴ شش دانگ یک باب منزل مسکونی دو طبقه واقع در شهر شهباز ، محله بازنه را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده است و حتی نامبرده قسمتی از ثمن معامله را نیز دریافت کرده ولی با وجود حال بودن عقد و قطعی شدن آن حاضر به تسلیم مورد معامله به بهانه اینکه سه دانگ ملک متعلق به برادرش می باشد ، نبوده و لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و وكيل دعوی تقابل نیز اظهار داشته با توجه به مستندات پیوستی و شهادت شهود ، قرارداد تنظیمی بين موكل و خوانده ردیف اول اقاله گردیده و موضوع تسليم مبيع منتفی است و دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد في ما بين خواهان و خوانده ردیف دوم دعوی اصلی و اظهارات اصحاب دعوی و دادنامه های پیوستی اولا” طبق مفاد قرار شماره … مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۴ شعبه محترم پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک ، خوانده ردیف اول دعوی اصلی اعلام نموده که خودش به برادرش ( خوانده ردیف دوم دعوی اصلی ) اجازه فروش طبقه متعلق به خود را داده است ولی بعد از گرفتن بخشی از ثمن معامله پشیمان شده است که بیانگر تنفيذ عقد فضولی توسط ایشان می باشد و بنابراین می بایست به آثار ناشی از آن که همان تسليم مبيع است پایبند باشد ثانيا” : اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده و باید این توافق در هنگام وقوع اقاله وجود داشته و مکالمه پسر خوانده ردیف دوم دعوی اصلی برای تحقق آن کافی نیست و این عقد رضایی است و می بایست اراده طرفین به هر نحوی که باشد ابراز گردد . ثالثا”: اظهارات گواه تعرفه شده از ناحيه خواهان دعوی تقابل اثبات کننده ادعای ایشان دائر بر اقاله نبوده و ضمنا” حد نصاب تعیین شده برای گواهان نیز رعایت نگردیده است . رابعا” : متصرف املاک موقوفه که در آن اعیانی احداث نموده باشند دارای حقوق مکتسبه ای از قبیل خرید و فروش اعیان و سایر حقوق می باشند و به فروش موقوفه بدون مبيع مورد معامله خللی به صحت عقد وارد نمی سازد و لذا با این اوصاف دعوی خواهان اصلی را وارد و ثابت دانسته و مستندا” به مواد ۳۶۲ و ۳۶۷ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تسلیم مورد معامله یک باب عمارت مسکونی دو طبقه واقع در شهر شهباز ، محله بازنه و محکومیت آن ها به پرداخت مبلغ دویست و چهل هزار ریال حق الوكاله وکیل در مرحله نخستین و مبلغ دویست و هفتاد هزار و نهصد و دو ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان تقابل دائر بر تأييد اقاله ، نظر به محتویات پرونده و استدلالهای فوق الذكر و اینکه نامبرده دلیلی جهت اثبات ادعای خویش ارائه نداده است لذا دعوی مذکور را غیر وارد دانسته و مستندا” به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می نماید و آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مرکزی است.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند

تسلیم مبیع

 

دادنامه تسلیم مبیع

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید