دادنامه محکومیت موکل مبنی بر نگهداری پایپ و هروئین

رئیس دادگاه : آقای

مستشار دادگاه : آقای

تجدیدنظرخواه : آقای

و با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي  و آقای وحیدصدیقی 

تجدیدنظرخواسنه : نسبت به دادنامه شماره

صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان اراک

« رای دادگاه » در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای با وکالت آقای وحید صدیقی و سید احمد بني جمالی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره …. مورخ ۱۳ /۳ / ۹۶ مضبوط در پرونده کلاسه صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک که در مقام واخواهی از دادنامه شماره مورخ ۹۴/۲/۱۷ اصدار يافته است و به موجب دادنامه اخیر الذکر در خصوص اتهام آقایان . . . مشارکت در نگهداری ۳۰ گرم هروئین و ۲ عدد پایپ با استدلال مندرج در دادنامه از جمله محتویات پرونده تحقيقات معموله در دادسرا و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهم و اظهارات ضد و نقیض و بلا وجه متهمین و کشف مواد از وسیله نقليه حامل متهمین و مفاد کیفرخواست صادره بزهکاری آنان را محرز دانسته و به استناد ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارره با مواد مخدر هر یک از بابت نگهداری پایپ ها به پرداخت پانصد هزار ریال جریمه نقدی و اقای….. را بابت اتهام فوق به پرداخت مبلع شانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۴ سال حبس تعزیری و آقای ……( تجدید نظر خواه ) را بابت جرم مذکور به تحمل دو سال و شش ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلع ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و سپس تجدیدنظرخواه نسبت به رای غیابی موصوف واخواهی نموده است و اعتراض واخواهی وی را رد و رای واخواسته را عینا تائید نموده است و در فرجه  قانونی مورد اعتراص و به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انکار شديد متهم در تمام مراحل رسیدگی از مرجع انتظامی گرفته تا دادسرا و دادگاه بدوی و عدم کشف ماده مخدر هروئین و پایپ از دست مشاراليه و نظر به فقد سابقه کیفری مشاراليه اعتراض تجدیدنظرخواهی وی را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضى نقض دانسته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است .

رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکری

 

محکومیت به نگهداری شیشه و پایپ

 

 

محکومیت به نگهداری شیشه و پایپ

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp
5/5 - (3 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید