5/5 - (1 امتیاز)

دادنامه

پرونده کلاسه . . .  شعبه دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستری شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره . . .

خواهان ها: ۱٫ آقای ۲٫آقای

با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي 

خواندگان: ۱٫ آقای

  1. خانم
  2. خانم
  3. خانم
  4. خانم  

خواسته ها: ۱٫ مطالبه خسارت تاخیر تادیه۲٫ مطالبه وجه بابت …۳٫ مطالبه خسارت دادرسي

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقایان . . . با وکالت آقای سید احمد بنی جمالی به طرفیت آقایان و خانم ها ۱-۲- ۳- ۴- ۵- ۶- همگی و ۷  به خواسته مطالبه مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال وجه نقد بابت اقرار نامه رسمی شماره . . . مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۶ دفتر خانه شماره . . . اراک به انضمام خسارت تاخیر تاديه و خسارات دادرسی ، با توجه به محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق سند رسمی موصوف که مورث خواندگان به موجب آن اقرار نموده که مبلغ خواسته را به خواهان ها بدهکار است و متعهد شده که طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی اصل و خسارت تاخیر را از زمان تنظیم سند پرداخت نماید ( بند ۳ سند رسمی ) و از سوی دیگر خواندگان که در جلسه رسیدگی حاضر شده اند متعرض سند ابرازی نشده و حتی اقرار ضمنی به عدم پرداخت بدهی مورت نموده اند و پرداخت را موکول به فروش ماترک مورث خود کرده اند و اظهارات گواهان تعرفه شده نیز حکایت از مطالبه دین از ناحيه خواهان ها داشته و خواندگان حاضر در جلسه رسیدگی اظهار داشته اند که نیاز به اتيان سوگند خواهان ها نمی باشد . از این حیث که ادعا عليه ميت بوده لذا دادگاه دعوا را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۲۸۷،۱۲۸۴، ۱۲۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵،۵۰۲ ، ۵۲۲،۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تنظیم سند رسمی ( سال ۱۳۹۳ ) لغایت يوم الادا طبق شاخص سالیانه نرخ تورم قابل محاسبه در دایره اجرای احکام مدنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها ( بالمناصفه ) از محل ماترک مرحوم . . . صادر و اعلام می نماید . رای صادره نسبت به خواندگان ردیف ۱ و۲و۳ حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مرکزی است .

رئیس شعبه

محاکم حقوقی اراک

 

 مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

 

م مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

مطابه خسارت تاخیر تادیه

 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید