دادنامه

پرونده کلاسه . . .  شعبه دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستری شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره . . .

خواهان ها: ۱٫ آقای ۲٫آقای

با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي 

خواندگان: ۱٫ آقای

  1. خانم
  2. خانم
  3. خانم
  4. خانم  

خواسته ها: ۱٫ مطالبه خسارت تاخیر تادیه۲٫ مطالبه وجه بابت …۳٫ مطالبه خسارت دادرسي

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقایان . . . با وکالت آقای سید احمد بنی جمالی به طرفیت آقایان و خانم ها ۱-۲- ۳- ۴- ۵- ۶- همگی و ۷  به خواسته مطالبه مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال وجه نقد بابت اقرار نامه رسمی شماره . . . مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۶ دفتر خانه شماره . . . اراک به انضمام خسارت تاخیر تاديه و خسارات دادرسی ، با توجه به محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق سند رسمی موصوف که مورث خواندگان به موجب آن اقرار نموده که مبلغ خواسته را به خواهان ها بدهکار است و متعهد شده که طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی اصل و خسارت تاخیر را از زمان تنظیم سند پرداخت نماید ( بند ۳ سند رسمی ) و از سوی دیگر خواندگان که در جلسه رسیدگی حاضر شده اند متعرض سند ابرازی نشده و حتی اقرار ضمنی به عدم پرداخت بدهی مورت نموده اند و پرداخت را موکول به فروش ماترک مورث خود کرده اند و اظهارات گواهان تعرفه شده نیز حکایت از مطالبه دین از ناحيه خواهان ها داشته و خواندگان حاضر در جلسه رسیدگی اظهار داشته اند که نیاز به اتيان سوگند خواهان ها نمی باشد . از این حیث که ادعا عليه ميت بوده لذا دادگاه دعوا را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۲۸۷،۱۲۸۴، ۱۲۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵،۵۰۲ ، ۵۲۲،۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تنظیم سند رسمی ( سال ۱۳۹۳ ) لغایت يوم الادا طبق شاخص سالیانه نرخ تورم قابل محاسبه در دایره اجرای احکام مدنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها ( بالمناصفه ) از محل ماترک مرحوم . . . صادر و اعلام می نماید . رای صادره نسبت به خواندگان ردیف ۱ و۲و۳ حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مرکزی است .

رئیس شعبه

محاکم حقوقی اراک

 

 مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

 

م مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

مطابه خسارت تاخیر تادیه

 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید