توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۳۴

دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌ صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

توضیحات ماده  ۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. در صورت صدور دستور شفاهی از سوی مقام قضایی به ضابطین، مطابق قسمت اخیر ماده فوق ضابطین موظف هستند طرف ۲۴ ساعت از صدور دستور مقام قضایی علاوه بر انجام دستورهای مقام قضایی صورتجلسه ای تنظیم نمایند و مراتب و اقدامات معموله را در صورتمجلس قید نمایند و به امضای مقام قضایی برسانند. کوتاهی و قصور ضابطان دادگستری در تهیه این صورت مجلس آنها را با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ همین قانون یعنی محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی مواجه خواهد ساخت.
  2. این نخستین بار است که در قانون از دستور شفاهی سخن به میان می آید و تا پیش از این مطلقا دستور شفاهی مقام قضایی محلی از اعراب نداشت. با این حال ضرورت های عملی نهایتا قانونگذار را به این سمت هدایت نموده است که دستور شفاهی مقام قضایی هم تحت شرایطی برای ضابطان الزام آور باشذ. توجه به این نکته ضروری است که دستور شفاهی یک امر کاملا استثنایی به حساب می آید و نمی توان دایره شمول آن را توسعه داد و در مواردی غیرفوری و غیر ضروری نیز از این حکم قانونی بهره برد. باید توجه داشت اگر شرایط مندرج در این ماده فراهم نباشد (موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست) مقام قضایی نباید و نمی تواند مبادرت به صدور دستور شفاهی نماید.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید