توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۳

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌ نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره – در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

توضیحات ماده  ۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  بر اساس تبصره ماده ۱۸۵ این قانون، رعایت مفاد این ماده در خصوص متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده است نیز ضروری است.
  2.  در صورتی که ضابطان از انجام دستورات مندرج در ماده فوق خودداری نمایند و یا به هر نحوی مفاد ماده فوق را اجرا نکنند با ضمانت اجرای ماده ۶۳ این قانون، که محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است مواجه خواهند شد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید