توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۷

چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادلّه و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

توضیحات ماده  ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  به نظر می رسد فرض ماده در خصوص حالتی است که ضابطان دادگستری بر اساس دستور موردی مقام قضایی اجازه بازرسی محل را در رابطه با جرمی داشته اند یا در خصوص جرائم مشهود، ضرورت امر بر این موضوع تعلق گرفته است که محل را بازرسی نمایند و در همان حال با اسباب و ادله جرم دیگری مواجه می شوند.
  2.  با توجه به تصریح ماده مبنی بر این که جرم اخیر باید: ««تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» باشد، لذا ضابطان دادگستری در صورت مواجه شدن با سایر جرایم که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه نیست با تکلیف مندرج در متن ماده مواجه نیستند و حتی می توان گفت چنین حقی ندارند. به عنوان مثال اگر ضابطان دادگستری هنگام بازرسی محل، یک بطری حاوی مشروبات الکلی را کشف کنند تکلیفی در خصوص این که آن را صورتمجلس نمایند و به مقام قضایی گزارش دهند ندارند. به عکس اگر درخانه متهم سلاح غیر مجاز یا مواد منفجره یافت شود این ضابطان باید فورا جرم دوم را صورتمجلس نمایند و به مقام قضایی گزارش دهند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید