توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۶۳

تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

نظریات مشورتی

توضیحات ماده  ۶۳  قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  ضمانت اجرایی « سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی»  مندرج در متن ماده را نباید به واسطه واژه تخلف که در ابتدای ماده آمده است، تخلف انتظامی پنداشت.  مجازات مندرج در ماده ۶۳ با تخلف انتظامی تفاوت دارد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

نظریات مشورتی

نوع درجه مجازات عدم انجام دستور مقام قضایی توسط ضابط دادگستری

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۱۳۲۲  مورخه:۱۳۹۹/۰۹/۱۷

استعلام:
مجازات عدم اجراي دستور قضایی توسط ضابط دادگستري موضوع مواد ۳۴ و ۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی در چه درجه اي از مجازاتهاي تعزیري قرار میگیرد؟

پاسخ:
«انفصال از خدمات دولتی» اعم از دائم یا موقت با توجه به بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی وگاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود؛ بنابراین چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توجه به مدت آن حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار میگیرد و مجازات مقرر در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲» سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی» است که بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۲ ماده مذکور، درجه شش محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی میشود./شه

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید