مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل سوم – در اثر معاملات ◄مبحث اول – در قواعد عمومی‌

مبحث اول – در قواعد عمومی‌

ماده ۲۱۹

عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر اين كه به رضای طرفين اقاله يا بعلت ‌قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰

عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم می نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب‌ عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده ۲۲۱

اگر كسی تعهّد اقدام به امری را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.

ماده ۲۲۲ 

در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم می تواند به كسی كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلّف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده ۲۲۳ 

هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اين كه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴ 

الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.

ماده ۲۲۵ 

مُتعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید