مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل ششم – در سقوط تعهدات ◄مبحث دوم – در اقاله

مبحث دوم – در اقاله

ماده ۲۸۳

بعد از معامله طرفين می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسُخ كنند.

ماده ۲۸۴

 اقاله به هر لفظ يا فعلی واقع می شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.

ماده ۲۸۵

 موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶

تلف يكی از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جای آن چيزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قيمت آن در‌ صورت قيمی بودن داده می شود.

ماده ۲۸۷

 نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال كسی است كه به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال كسی است كه در نتيجه اقاله مالک می شود.

ماده ۲۸۸

 اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتی كه به سبب عمل او زياد‌ شده است مستحق خواهد بود.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید