مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل ششم – در سقوط تعهدات ◄مبحث پنجم – در تهاتر

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده ۲۹۴

 وقتی دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آن ها به يكديگر به طريقی كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

ماده ۲۹۵

 تهاتر قهری است و بدون اين كه طرفين در اين موضوع تراضی نمايند حاصل می گردد بنا براين به محض اين كه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌ای كه با هم معادله می نمايد به طور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بريی می شوند.

ماده ۲۹۶

 تهاتر فقط در مورد دو دينی حاصل می شود كه موضوع آن ها از يک جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب.

ماده ۲۹۷

 اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌ عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸

 اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل‌ ديگری يا به نحوی از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده ۲۹۹

 در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثی در نزد مديون مطابق قانون ‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید