5/5 - (2 امتیاز)

مجموعه قوانین

قانون اساسی

قانون مدنی

مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم (مواد ۱ الی ۱۰)

جلد اول – در اموال

کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول‌ – در بیان انواع اموال (ماده ۱۱)

فصل اول – در اموال غیرمنقول (مواد ۱۲ الی ۱۸)

فصل دوم – در اموال منقوله (مواد ۱۹ الی ۲۲)

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد (مواد ۲۳ الی ۲۸)

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است (مواد ۲۹)

فصل اول – در مالکیت (مواد ۳۰ الی ۳۹)

فصل دوم – در حق انتفاع (مواد ۴۰)

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی (مواد ۴۱ الی ۵۴)

مبحث دوم – در وقف (مواد ۵۵ الی ۹۱)

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات (مواد ۹۲)

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر (مواد ۹۳ الی ۱۰۸)

مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور (مواد ۱۰۹ الی ۱۳۵)

مبحث سوم – در حریم املاک (مواد ۱۳۶ الی ۱۳۹)

کتاب دوم – در اسباب تملک (مواد ۱۴۰)

قسمت اول – در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه

باب اول – در احیای اراضی موات و مباحه (مواد ۱۴۱ الی ۱۴۵)

باب دوم – در حیازت مباحات‌ (مواد ۱۴۶ الی ۱۶۰)

باب سوم‌ – در معادن (مواد ۱۶۱)

باب چهارم – در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیا پیداشده (مواد ۱۶۲ الی ۱۶۹)

فصل دوم – در حیوانات ضاله (مواد ۱۷۰ الی ۱۷۲)

باب پنجم‌ – در دفینه (مواد ۱۷۳ الی ۱۷۸)

باب ششم‌ – در شکار (مواد ۱۷۹ الی ۱۸۲)

قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌

باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌ (مواد ۱۸۳)

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات‌ (مواد ۱۸۴ الی ۱۸۹)

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله (مواد ۱۹۰)

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها (مواد ۱۹۱ الی ۲۰۹)

مبحث دوم – در اهلیت طرفین (مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳)

مبحث سوم – در مورد معامله (مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶)

مبحث چهارم – در جهت معامله (مواد ۲۱۷ الی ۲۱۸ مکرر)

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی‌ (مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ )

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات (مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰)

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث (مواد ۲۳۱)

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول – در اقسام شرط (مواد ۲۳۲ الی ۲۳۴)

مبحث دوم – در احکام شرط ( مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶)

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی (مواد ۲۴۷ الی ۲۶۳)

فصل ششم – در سقوط تعهدات (مواد ۲۶۴ )

مبحث اول – در وفای به عهد (مواد ۲۶۵ الی ۲۸۲)

مبحث دوم – در اقاله (مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸)

مبحث سوم – در ابرا (مواد ۲۸۹ الی ۲۹۱)

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد (مواد ۲۹۲ الی ۲۹۳)

مبحث پنجم – در تهاتر (مواد ۲۹۴ الی ۲۹۹)

مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه‌ (مواد ۳۰۰)

باب دوم‌ – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود

فصل اول – در کلیات (مواد ۳۰۱ الی ۳۰۶)

فصل دوم – در ضمان قهری (مواد ۳۰۷)

مبحث اول – در غصب (مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷)

مبحث دوم – در اتلاف (مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰)

مبحث سوم – در تسبیب (مواد ۳۳۱ الی ۳۳۵)

مبحث چهارم – در استیفا (مواد ۳۳۶ الی ۳۳۷)

باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع (مواد ۳۳۸ الی ۳۴۴)

مبحث دوم – در طرفین معامله ( مواد ۳۴۵ الی ۳۴۷ )

مبحث سوم – در مبیع ( مواد ۳۴۸ الی ۳۶۱ )

مبحث چهارم – در آثار بیع ( مواد ۳۶۲ )

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن ( مواد ۳۶۳ الی ۳۶۶ )

فقره دوم – در تسلیم ( مواد ۳۶۷ الی ۳۸۹ )

فقره سوم – در ضمان درک ( مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ )

فقره چهارم – در تادیه ثمن ( مواد ۳۹۴ الی ۳۹۵ )

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول – در خیارات ( مواد ۳۹۶ )

اول – در خیار مجلس ( مواد ۳۹۷ )

دوم – در خیار حیوان ( مواد ۳۹۸ )

سوم – در خیار شرط ( مواد ۳۹۹ الی ۴۰۱ )

چهارم – در خیار تأخیر ثمن ( مواد ۴۰۲ الی ۴۰۹ )

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف ( مواد ۴۱۰ الی ۴۱۵ )

ششم – در خیار غبن ( مواد ۴۱۶ الی ۴۲۱ )

هفتم – در خیار عیب ( مواد ۴۲۲ الی ۴۳۷ )

هشتم – در خیار تدلیس ( مواد ۴۳۸ الی ۴۴۰ )

نهم – در خیار تبعض صفقه ( مواد ۴۴۱ الی ۴۴۳ )

دهم – در خیار تخلف شرط ( مواد ۴۴۴ )

فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی ( مواد ۴۴۵ الی ۴۵۷ )

فصل دوم – در بیع شرط ( مواد ۴۵۸ الی ۴۶۳ )

فصل سوم – در معاوضه ( مواد ۴۶۴ الی ۴۶۵ )

فصل چهارم – در اجاره ( مواد ۴۶۶ الی ۴۶۷ )

مبحث اول – در اجاره‌ی اشیا ( مواد ۴۶۸ الی ۵۰۶ )

مبحث دوم – در اجاره‌ی حیوانات ( مواد ۵۰۷ الی ۵۱۱ )

مبحث سوم – در اجاره‌ی اشخاص ( مواد ۵۱۲ الی ۵۱۳ )

فقره اول – در اجاره‌ی خدمه و کارگر ( مواد ۵۱۴ الی ۵۱۵ )

فقره دوم – در اجاره‌ی متصدی حمل و نقل ( مواد ۵۱۶ الی ۵۱۷ )

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه (مواد ۵۱۸ الی ۵۴۲)

مبحث دوم – در مساقات (مواد ۵۴۳ الی ۵۴۵)

فصل ششم – در مضاربه (مواد ۵۴۶ الی ۵۶۰)

فصل هفتم – در جعاله (مواد ۵۶۱ الی ۵۷۰)

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت (مواد ۵۷۱ الی ۵۸۸ )

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت (مواد ۵۸۹ الی ۶۰۶ )

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات (مواد ۶۰۷ الی ۶۱۱)

مبحث دوم – در تعهدات امین (مواد ۶۱۲ الی ۶۳۲)

مبحث سوم – در تعهدات امانتگذار (مواد ۶۳۳ الی ۶۳۴)

فصل دهم – در عاریه (مواد ۶۳۵ الی ۶۴۷)

فصل یازدهم – در قرض (مواد ۶۴۸ الی ۶۵۳)

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی (مواد ۶۵۴ الی ۶۵۵)

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات (مواد ۶۵۶ الی ۶۶۵)

مبحث دوم – در تعهدات وکیل (مواد ۶۶۶ الی ۶۷۳)

مبحث سوم – در تعهدات موکل (مواد ۶۷۴ الی ۶۷۷)

مبحث چهارم – در طرق مختلفه‌ی انقضای وکالت (مواد ۶۷۸ الی ۶۸۳)

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات (مواد ۶۸۴ الی ۶۹۷ )

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له (مواد ۶۹۸ الی ۷۰۸)

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه (مواد ۷۰۹ الی ۷۲۰)

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین (مواد ۷۲۱ الی ۷۲۳)

فصل پانزدهم – در حواله (مواد ۷۲۴ الی ۷۳۳)

فصل شانزدهم – در کفالت (مواد ۷۳۴ الی ۷۵۱)

فصل هفدهم – در صلح (مواد ۷۵۲ الی ۷۷۰)

فصل هجدهم – در رهن (مواد ۷۷۱ الی ۷۹۴)

فصل نوزدهم – در هبه (مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷)

قسمت سوم – در اخذ به شفعه ( مواد ۸۰۸ الی ۸۲۴ )

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات وصایا (مواد ۸۲۵ الی ۸۳۴)

فصل دوم – در موصی (مواد ۸۳۵ الی ۸۳۹)

فصل سوم – در موصی‌به (مواد ۸۴۰ الی ۸۴۹)

فصل چهارم – در موصی‌له (مواد ۸۵۰ الی ۸۵۳)

فصل پنجم‌ – در وصی (مواد ۸۵۴ الی ۸۶۰)

باب دوم‌ – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث (مواد ۸۶۱ الی ۸۶۶)

فصل دوم – در تحقق ارث (مواد ۸۶۷ الی ۸۷۴)

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث (مواد ۸۷۵ الی ۸۸۵)

فصل چهارم – در حجب (مواد ۸۸۶ الی ۸۹۲)

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض (مواد ۸۹۳ الی ۹۰۵)

فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم‌الارث وراث طبقه اولی ( مواد ۹۰۶ الی ۹۱۵ )

مبحث دوم – در سهم‌الارث وراث طبقه دوم ( مواد ۹۱۶ الی ۹۲۷ )

مبحث سوم – در سهم‌الارث وراث طبقه سوم ( مواد ۹۲۸ الی ۹۳۹ )

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه ( مواد ۹۴۰ الی ۹۴۹)

کتاب سوم – در مقررات مختلفه ( مواد ۹۵۰ الی ۹۵۵ )

جلد دوم‌ – در اشخاص

کتاب اول – در کلیات ( مواد ۹۵۶ الی ۹۷۵ )

کتاب دوم – در تابعیت ( مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱ )

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال ( مواد ۹۹۲ الی ۱۰۰۱ )

کتاب چهارم – در اقامتگاه ( مواد ۱۰۰۲ الی ۱۰۱۰ )

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر ( مواد ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ )

کتاب ششم – در قرابت ( مواد ۱۰۳۱ الی ۱۰۳۳ )

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری ( مواد ۱۰۳۴ الی ۱۰۴۰ )

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج ( مواد ۱۰۴۱ الی ۱۰۴۴ )

فصل سوم – در موانع نکاح ( مواد ۱۰۴۵ الی ۱۰۶۱ )

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح ( مواد ۱۰۶۲ الی ۱۰۷۰ )

فصل پنجم – وکالت در نکاح ( مواد ۱۰۷۱ الی ۱۰۷۴ )

فصل ششم – در نکاح منقطع ( مواد ۱۰۷۵ الی ۱۰۷۷ )

فصل هفتم – در مهر ( مواد ۱۰۷۸ الی ۱۱۰۱ )

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ( مواد ۱۱۰۲ الی ۱۱۱۹ )

باب دوم – در انحلال عقد نکاح ( مواد ۱۱۲۰ )

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح ( مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ )

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات طلاق ( مواد ۱۱۳۳ الی ۱۱۴۲ )

مبحث دوم – در اقسام طلاق ( مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ )

مبحث سوم – در عده ( مواد ۱۱۵۰ الی ۱۱۵۷ )

کتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نسب ( مواد ۱۱۵۸ الی ۱۱۶۷ )

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال ( مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ )

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری ( مواد ۱۱۸۰ الی ۱۱۹۴ )

کتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق ( مواد ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ )

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول – در کلیات حجر و قیمومت ( مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ )

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن ( مواد ۱۲۱۸ الی ۱۲۳۴ )

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ( مواد ۱۲۳۵ الی ۱۲۴۷ )

فصل چهارم – در موارد عزل قیم ( مواد ۱۲۴۸ الی ۱۲۵۲ )

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت ( مواد ۱۲۵۳ الی ۱۲۵۶ )

جلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعوی

ماده ۱۲۵۷

ماده ۱۲۵۸

کتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار ( مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۷۴ )

باب دوم – در آثار اقرار ( مواد ۱۲۷۵ الی ۱۲۸۳ )

کتاب دوم – در اسناد ( مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵ )

کتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت ( مواد ۱۳۰۶ الی ۱۳۱۴ )

باب دوم – در شرایط شهادت ( مواد ۱۳۱۵ الی ۱۳۲۰ )

کتاب چهارم – در امارات ( مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ )

کتاب پنجم – در قسم ( مواد ۱۳۲۵ الی ۱۳۳۵ )

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون مجازات اسلامی

بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری

بخش دوم – مقادیر دیه

قانون آیین دادرسی کیفری
فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آن (مواد ۲۸ الی۶۳)
فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان (مواد ۶۴ الی۸۸)
فصل پنجم – معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی (مواد ۱۲۳ الی۱۶۷)
فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضائی (مواد ۲۱۷ الی۲۶۱)
فصل هشتم – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات (مواد ۲۶۲ الی۲۸۴)
فصل نهم – تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان (مواد ۲۸۵ الی۲۸۷)
فصل دهم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور (مواد ۲۸۸ الی۲۹۳)

قانون حمایت خانواده
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
 

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید