پرونده کلاسه . . . شعبه ۴ دادگاه خانواده دادگستري شھرستان اراك (سیزدھم خانواده سابق) تصمیم نھایی شماره 

خواھان: خانم . . . با وكالت آقای سیداحمد بني جمالي  به نشاني اراك-خیابان ش بھشتي مجتمع اداري جالینوس ط ۷ واحد ۷۰۳ 

خوانده: آقای . . .

خواسته: مطالبه مھريه 

((راي دادگاه)) 

درخصوص دادخواست تقديمي خانم . . . با وکالت آقای سید احمد بنی جمالی به طرفیت آقاي . . . به خواسته مطالبه مھريه به مبلغ ۰۰۰ ۳۰۰ تومان به نرخ روز و مطالبه یِ خسارات دادرسی ، به استناد تصویر مصدق عقدنامه و شناسنامه خواھان : به اين توضیح كه وکیل خواھان بیان داشته است که موکلش در سال ۱۳۶۴ به عقد دائم خوانده درآمده است و مھریه اش را{ که كلا به ذمه ھمسرش دين و عند المطالبه بوده و خوانده تاكنون مھريه اش را پرداخت نكرده و } الان مھريه اش را مطالبه نموده است ( ضمناً دادگاه مستنداً به ماده یِ ۵ از قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ۱۳۹۱ موافقت خود را در خصوص معافیت موقت خواھان از پرداخت الباقی ھزینه یِ دادرسی تا زمان اجراءِ حکم و اخذ محکومٌ به و کسر ھزینه یِ مذکور از آن ، قبلاً اعلام داشته است ) ، به استناد تصویر مصدق عقدنامه شناسنامه ی خواھان ؛ با عنايت به مجموع اوراق ومحتويات پرونده از جمله تصوير مصدق نكاح نامه رسمي به شماره ترتیب . . . صادره از دفتر ازدواج رسمي شماره . . .حوزه ثبتي شھرستان اراک و نیز ساير اوراق ومحتويات پرونده و اقرار صریح خوانده در جلسه رسیدگی ، لذا صحت ادعاي خواھان و اشتغال ذمه خوانده درقبال خواسته درحق خواھان براي دادگاه ثابت و مسلم است ، بنا بر این دادگاه مستنداً به مواد ۱۰۸۲-۱۲۵۷ و۱۲۵۸ قانون مدني و مواد ۱۹۸و۵۱۵ و۵۱۹ قانون آئین دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ۶۱۷ ۵۹۳ ۷۲ تومان بابت اصل خواسته مھریه به نرخ روز ، و نیز پرداخت ھزینه یِ دادرسی به مأخذ آن و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۰۰۰ ۳۰ تومان در حق خواھان محكوم مي نمايد ، مقتضی است در زمان اجراءِ حکم و اخذ محکومٌ به الباقی ھزینه یِ دادرسی از محکومٌ به کسر و در حق دولت پرداخت گردد ، رأي صادره با توجه به اقرار خوانده حضوری و قطعی می باشد.

 

رئیس شعبه یِ چھارم دادگاه خانواده یِ شھرستان اراک{ شعبه سیزدھم سابق }

 

نمونه رای مطالبه مهریه

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید