رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴

«بقای حق فسخ بایع ولو آنکه خریدار مال را به دیگری انتقال داده باشد» مستفاد از مواد ۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۴ ،۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم...
رزرو وقت مشاوره