ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی  دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی ‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که...

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده47 «هرگاه محکوم‌ٌ به انجام عمل...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره