این عکس اشاره به نکاح دارد که در این مقاله توضیح داده شده است.

نکاح

نکاح: قبل از پرداختن به موضوع نکاح یا ازدواج بهتراست این اصطلاح را تعریف کنیم. ازدواج که در فقه اسلامی از آن با عنوان «نکاح» یاد شده است نه تنها در قانون مدنی ایران بلکه...
رزرو وقت مشاوره