اعسار چیست؟

اعسارچیست؟

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.    مُعسر چه کسی...
رزرو وقت مشاوره