یکی از جرایمی که  در قانون به آن تصریح شده است «جرم ترک انفاق» است

جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. یکی از جرایمی...
رزرو وقت مشاوره