تمکین به معنی خاصّ آن است که زن نزدیکی جنسی به طور متعارف با شوهر را بپذیرد

تمکین چیست؟

تمکین دارای معنای خاص و عامّ است. تمکین به معنی خاصّ آن است که زن نزدیکی جنسی به طور متعارف با شوهر را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجّهی داشته باشد از برقراری...
رزرو وقت مشاوره