مقصود از شرایط حضانت فرزند شرایطی است که باید در شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می شود وجود داشته باشد.

نکات مهم حضانت فرزند در قانون مدنی که باید بدانید

مقصود از شرایط حضانت فرزند شرایطی است که باید در شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می شود وجود داشته باشد. شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی...
حضانت به معنای نگهداری و پرورش مادی و معنوی اطفال که تعلیم و تربیت آن‌ها را نیز در برمیگیرد .

حضانت:دو نکته مهم و ضروری

حضانت به معنای نگهداری و پرورش مادی و معنوی اطفال که تعلیم و تربیت آن‌ها را نیز در برمیگیرد . ولی از دید قانونی بیشتر به جنبه‌های رسیدگی و نگهداری جسم کودک تاکید دارد و...
رزرو وقت مشاوره