مهر یا مهریه ‌یا صداق‌ که‌ در ادبیات‌ کلاسیک ‌فارسی‌ ‌از ‌آن‌ با‌عنوان‌ کابین هم‌ نام‌ برده ‌شده

مهریه‌‌چیست؟

در این‌ مقاله ‌قصد دارم‌ راجع‌ به‌ اینکه مهریه‌ چیست و ‌قوانین‌ مربوط ‌به‌ آن ‌توضیحاتی ‌بدهم. به نظر می رسد قبل از پرداختن ‌به ‌هر موضوعی ‌در این خصوص ، ‌باید‌ تعریف ‌روشن‌ و...
رزرو وقت مشاوره