حدود اختیارات وکیل دادگستری در دادگاه

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. به موجب ماده 35 قانون...

نماینده حقوقی در دادگاه به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. بعضی از اشخاص حقوقی به...

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. حقوق خوانده «تا پایان اولین...

تصحیح حکم دادگاه

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. دادرس در مقام تنظیم و...

مفهومِ «تا اولین جلسه دادرسی » و حقوق خواهان در آن

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مفهومِ تا اولین جلسه دادرسی! قانونگذار...

تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مهم ترین تکلیف اصحاب دعوا...

حقوق اصحاب دعوی «در اولین جلسه دادرسی»

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اعمال بعضی از حقوقی که...

اولین جلسه دادرسی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مقدمه: بر اولین جلسه دادرسی آثار...

اعمال حِسبی دادگاه ها

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. تصمیمات یا اعمال حسبی دسته...

حکم اعلامی چیست ؟حکم تاسیسی کدام است؟

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.   حکم  اعلامی   حکمِ دادگاه...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره