دعوای مالکیت در قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای مالکیت در قانون آیین دادرسی مدنی توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم...

دعوای مالکیت و تصرف

دعوای مالکیت و تصرف توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.   دسته بندی...

حقوق و وظایف کارشناسان رسمی

حقوق و وظایف کارشناسان رسمی توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. حقوق کارشناس،...

کارشناسان رسمی دادگستری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. کارشناس رسمی دادگستری  در بین اشخاصی...

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. برابر ماده...

انواع دعاوی بر اساس ماهیت حق مورد اجرا

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. دعوای عینی، شخصی و مختلط   دعاوی...

دعوای متقابل

دعوای متقابل توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. دعوای متقابل دعوایی...

تاریخچه وکالت دادگستری در ایران و لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی

تاریخچه وکالت دادگستری در ایران و لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می...

تکالیف و حقوق قضات و دادرسان دادگاه ها

تکالیف و حقوق قضات و دادرسان دادگاه ها توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و...

داشتن «سِمَت» برای اقامه دعوا به چه معناست؟

داشتن «سِمَت» برای اقامه دعوا پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. داشتن...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره