ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۴ شاکی می‌تواند جبران تمام...

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده 477 «در صورتی‌ که رییس...

ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری

ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید...

ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری

ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبسِ ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی...

ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده278 «هرگاه به علت جرم...

قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب...
رزرو وقت مشاوره