نمونه رای مطالبه مهریه

پرونده کلاسه . . . شعبه 4 دادگاه خانواده دادگستري شھرستان اراك (سیزدھم خانواده سابق) تصمیم نھایی شماره  خواھان: خانم . . . با وكالت آقای سیداحمد بني جمالي  به نشاني اراك-خیابان ش بھشتي مجتمع...

دادنامه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دادنامه پرونده کلاسه . . .  شعبه دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستری شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره . . . خواهان ها: 1. آقای 2.آقای با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي  خواندگان: 1. آقای خانم خانم ...

دادنامه تسلیم مبیع

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند دادرس دادگاه :  خواهان ها:1. آقای ... با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي فرزند سید محمدرضا به نشاني استان مركزي - شهرستان اراك -...

رأی تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست

پرونده کلاسه ... شعبه هفتم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره  خواهان:  خوانده:  خواسته: تامین خواسته  گردشكار: خواهان بشرح مزبور بطرفیت خوانده دادخواستي بخواسته فوق تقدیم و درخواست رسیدگي و صدور قرار تامین خواسته به...

تجویز انتقال منافع به غیر

پرونده کلاسه شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اراك تصميم نهایی شماره   خواهان ها:   خواندگان : خواسته: تجویز انتقال منافع به غیر  (( رای دادگاه )) در خصوص دعوای ... به طرفیت ... به خواسته تجویز انتقال منافع...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره