دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱ تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

چکیده رای : صرف تصریح به واژۀ امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست. دادنامه دادگاه بدوی: در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف.، با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضائیه علیه...

نمونه رای «صدور گواهی عدم امکان سازش»

تحلیل دادنامه: مطابق ماده 25 قانون حمایت خانواده اگر  زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. با توجه به طولانی بودن فرایند رسیدگی در مراکز مشاوره...

نمونه رای مطالبه مهریه

پرونده کلاسه . . . شعبه 4 دادگاه خانواده دادگستري شھرستان اراك (سیزدھم خانواده سابق) تصمیم نھایی شماره  خواھان: خانم . . . با وكالت آقای سیداحمد بني جمالي  به نشاني اراك-خیابان ش بھشتي مجتمع...

دادنامه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دادنامه پرونده کلاسه . . .  شعبه دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستری شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره . . . خواهان ها: 1. آقای 2.آقای با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي  خواندگان: 1. آقای خانم خانم ...

دادنامه تسلیم مبیع

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند دادرس دادگاه :  خواهان ها:1. آقای ... با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي فرزند سید محمدرضا به نشاني استان مركزي - شهرستان اراك -...

رأی تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست

پرونده کلاسه ... شعبه هفتم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره  خواهان:  خوانده:  خواسته: تامین خواسته  گردشكار: خواهان بشرح مزبور بطرفیت خوانده دادخواستي بخواسته فوق تقدیم و درخواست رسیدگي و صدور قرار تامین خواسته به...

تجویز انتقال منافع به غیر

پرونده کلاسه شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اراك تصميم نهایی شماره   خواهان ها:   خواندگان : خواسته: تجویز انتقال منافع به غیر  (( رای دادگاه )) در خصوص دعوای ... به طرفیت ... به خواسته تجویز انتقال منافع...
رزرو وقت مشاوره