نمونه رای مطالبه مهریه

پرونده کلاسه . . . شعبه 4 دادگاه خانواده دادگستري شھرستان اراك (سیزدھم خانواده سابق) تصمیم نھایی شماره  خواھان: خانم . . . با وكالت آقای سیداحمد بني جمالي  به نشاني اراك-خیابان ش بھشتي مجتمع...

دادنامه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دادنامه پرونده کلاسه . . .  شعبه دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستری شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره . . . خواهان ها: 1. آقای 2.آقای با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي  خواندگان: 1. آقای خانم خانم ...

دادنامه تسلیم مبیع

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند دادرس دادگاه :  خواهان ها:1. آقای ... با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي فرزند سید محمدرضا به نشاني استان مركزي - شهرستان اراك -...

تجویز انتقال منافع به غیر

پرونده کلاسه شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اراك تصميم نهایی شماره   خواهان ها:   خواندگان : خواسته: تجویز انتقال منافع به غیر  (( رای دادگاه )) در خصوص دعوای ... به طرفیت ... به خواسته تجویز انتقال منافع...

رأی تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست

پرونده کلاسه ... شعبه هفتم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره  خواهان:  خوانده:  خواسته: تامین خواسته  گردشكار: خواهان بشرح مزبور بطرفیت خوانده دادخواستي بخواسته فوق تقدیم و درخواست رسیدگي و صدور قرار تامین خواسته به...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره