وکیل دیه

یکی از موضوعات حقوقی، تصادفات رانندگی منجر به فوت یا جرح است. بسیار اتفاق می افتد که راننده ای با عابر پیاده ای تصادف می کند و بیمه نامه شخص ثالث هم ندارد یا...
رزرو وقت مشاوره