ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌ شرح زیر است: الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر...

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصلِ حدِّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)،...

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی...

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده ۶۰۸ (اصلاحی مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قَذف نباشد دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.   توضیحات ماده: مجازات...

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود يك يا چند جهت از جهاتِ تخفيف، دادگاه می تواند مجازات تعزيري را به‌ نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به‌ شرح زیر تقليل دهد...

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده ۶۳۸  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا...

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی  در مقررات...

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۸ (اصلاحی مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)  تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمّات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و...

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی  مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه ۱  حبس بیش از بیست و پنج سال. جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال  مصادره کل اموال. انحلال شخص حقوقی. درجه ۲ حبس بیش از پانزده تا بیست...

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده)

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۷۰۴  هر کس...
رزرو وقت مشاوره