در این مطلب به سنّت، دلیل استنباط حکم میپردازیم

سنّت، دلیل استنباط حکم

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. به عقیده علماء عامّه (اهل...
ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان دلایل اجتهادی هستند. این ادلّه در فقه شیعه عبارتند از

ادلّه استنباط احکام

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان...
در بحث تعارض ادلّه با دو اصطلاح مهم مواجه هستیم که در این مقاله به آن میپردازم

تعارض ادله

تعارض ادله توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. در بحث تعارض ادلّه...
در ابن مقاله در مورد تعارض استصحاب با سایر اصول و قواعد صحبت میکنم

تعارض استصحاب با سایر اصول و قواعد

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. گاه اتفاق می افتد استصحاب...
در این مطلب به اصل استصحاب پرداخته ایم

اصل استصحاب

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. در اصلِ استصحاب، برخلاف سه...
در این مطلب به اصل احتیاط یا اشتغال پرداخته ایم

اصل احتیاط یا اشتغال

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مراد از احتیاط آن است...
در این مقاله به وضع الفاظ پرداخته ام

وضع الفاظ

وضع و معنی دو اصطلاح مهم در علم اصول فقه هستند که در این نوشتار به آنها می پردازیم. هر آنچه در عالم، وجود دارد اصطلاحاً معنا نامیده می شود. بنا بر این خورشید، آسمان،...
در این مطلب به صحیح و اعم پرداخته ایم

صحیح و اعم

صحیح و اعم توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. منظور از صحیح...
در این مطلب به شک در لفظ پرداخته ایم

شک در لفظ

اقسام حقیقت توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. حقیقت لفظی است که...
گفته شد وجوب، حکم و واجب، موضوع یا عمل است. هر عملی که حکمِ وجوب برآن بار شود، اصطلاحاً «واجب» نامیده می شود.

اقسام واجب در اصول فقه

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. گفته شد وجوب، حکم و...
رزرو وقت مشاوره