گفته شد وجوب، حکم و واجب، موضوع یا عمل است. هر عملی که حکمِ وجوب برآن بار شود، اصطلاحاً «واجب» نامیده می شود.

اقسام واجب در اصول فقه

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. گفته شد وجوب، حکم و...
در این مقاله درمورد مفهوم و منطوق در اصول فقه صحبت میکنم

مفهوم و منطوق در اصول فقه

مفهوم و منطوق در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این...
در این مطلب به اصل استصحاب پرداخته ایم

اصل استصحاب

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. در اصلِ استصحاب، برخلاف سه...
در این مقاله درمورد عام و خاص صحبت میکنیم

عام و خاص

عام و خاص توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. عام لفظی است...
در این مطلب به مطلق ومُقیَّد پرداخته ایم

مطلق ومُقیَّد

مطلق ومُقیَّد توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مطلق لفظی است که...
در این مقاله درمورد اقسام واجب در اصول فقه صحبت میکنیم

اقسام واجب در اصول فقه

گفته شد وجوب، حکم و واجب، موضوع یا عمل است. هر عملی که حکمِ وجوب بر آن بار شود، اصطلاحاً «واجب» نامیده می شود. در علم اصول واجب دارای تقسیمات گوناگونی است که ذیلاً...
لفظ ابتدا بر دو قسم است: لفظ مُهمَل و لفظ مُستعمَل.

اقسام لفظ

اقسام لفظ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. لفظ ابتدا بر دو...
در این مقاله به وضع الفاظ پرداخته ام

وضع الفاظ

وضع و معنی دو اصطلاح مهم در علم اصول فقه هستند که در این نوشتار به آنها می پردازیم. هر آنچه در عالم، وجود دارد اصطلاحاً معنا نامیده می شود. بنا بر این خورشید، آسمان،...
علم در لغت به معنای دانستن است و دلالت در لغت به معنای دانستن می باشد.

دلالت چیست؟

دلالت چیست؟   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. علم در لغت به...
در این مطلب به قیاس در اصول فقه پرداخته ایم

قیاس در اصول فقه

قیاس در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. پیش از...
رزرو وقت مشاوره