ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان دلایل اجتهادی هستند. این ادلّه در فقه شیعه عبارتند از

ادلّه استنباط احکام

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان...
در این مطلب به شک در لفظ پرداخته ایم

شک در لفظ

اقسام حقیقت توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. حقیقت لفظی است که...
در بحث تعارض ادلّه با دو اصطلاح مهم مواجه هستیم که در این مقاله به آن میپردازم

تعارض ادله

تعارض ادله توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. در بحث تعارض ادلّه...
علم در لغت به معنای دانستن است و دلالت در لغت به معنای دانستن می باشد.

دلالت چیست؟

دلالت چیست؟   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. علم در لغت به...
در این مطلب به مطلق ومُقیَّد پرداخته ایم

مطلق ومُقیَّد

مطلق ومُقیَّد توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مطلق لفظی است که...
در این مقاله درمورد مفهوم و منطوق در اصول فقه صحبت میکنم

مفهوم و منطوق در اصول فقه

مفهوم و منطوق در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این...
در این مقاله درمورد عام و خاص صحبت میکنیم

عام و خاص

عام و خاص توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. عام لفظی است...
در این مقاله به عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه پرداخته ایم

عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه

عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم...
لفظ ابتدا بر دو قسم است: لفظ مُهمَل و لفظ مُستعمَل.

اقسام لفظ

اقسام لفظ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. لفظ ابتدا بر دو...
در این مطلب به قیاس در اصول فقه پرداخته ایم

قیاس در اصول فقه

قیاس در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. پیش از...
رزرو وقت مشاوره