لفظ ابتدا بر دو قسم است: لفظ مُهمَل و لفظ مُستعمَل.

اقسام لفظ

اقسام لفظ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. لفظ ابتدا بر دو...
علم در لغت به معنای دانستن است و دلالت در لغت به معنای دانستن می باشد.

دلالت چیست؟

دلالت چیست؟   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. علم در لغت به...
در این مطلب به مطلق ومُقیَّد پرداخته ایم

مطلق ومُقیَّد

مطلق ومُقیَّد توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مطلق لفظی است که...
در این مطلب در مورد مُجمَل و مُبَیَّن صحبت میکنیم

مُجمَل و مُبَیَّن

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجمل لفظی است که در...
در این مطلب به قیاس در اصول فقه پرداخته ایم

قیاس در اصول فقه

قیاس در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. پیش از...
در این مقاله به عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه پرداخته ایم

عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه

عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم...
در این مقاله به اِجماع پرداخته ایم

اِجماع چیست؟

اِجماع چیست؟ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.  در تعریف اجماع نیز...
در این مطلب به اذن در شیء اذن در لوازم پرداخته ایم

اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟

اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده...
در این مقاله به اصول عملیه پرداخته ایم

اصول عملیه

قطع و ظنِّ معتبر حجت است ولی شک که شامل ظنّ مطلق، شک و وهم است حجت نیست. منبع حکمِ شرعی یا «دلیل اجتهادی» است ویا «دلیل فقاهتی» (اصل عملی). بنابراین می توان گفت هرگاه...
اصل برائت جایی است که درتکلیف تردیدوشک داریم.

اصل برائت

اصل برائت توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اصل برائت جایی است...
رزرو وقت مشاوره