در اصل تخییر می دانیم تکلیف و الزام وجود دارد ولی نوع آن را نمی دانیم، به دیگر سخن در اصل تخییر نسبت به اصل برائت یک گام پیش تر هستیم

اصل تخییر توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. چنانکه در اصل برائت...
در این مقاله درمورد مفهوم و منطوق در اصول فقه صحبت میکنم

مفهوم و منطوق در اصول فقه

مفهوم و منطوق در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این...
در این مقاله در مورد نواهی در اصول فقه صحبت میکنم

نواهی در اصول فقه

نواهی در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. نواهی، جمع...
در این مقاله درمورد عام و خاص صحبت میکنیم

عام و خاص

عام و خاص توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. عام لفظی است...
در این مقاله درمورد اقسام واجب در اصول فقه صحبت میکنیم

اقسام واجب در اصول فقه

گفته شد وجوب، حکم و واجب، موضوع یا عمل است. هر عملی که حکمِ وجوب بر آن بار شود، اصطلاحاً «واجب» نامیده می شود. در علم اصول واجب دارای تقسیمات گوناگونی است که ذیلاً...
رزرو وقت مشاوره