در این مطلب در مورد مُجمَل و مُبَیَّن صحبت میکنیم

مُجمَل و مُبَیَّن

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجمل لفظی است که در...
در این مطلب به قیاس در اصول فقه پرداخته ایم

قیاس در اصول فقه

قیاس در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. پیش از...
در این مقاله به عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه پرداخته ایم

عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه

عقل یا دلیل عقلی در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم...
در این مقاله به اِجماع پرداخته ایم

اِجماع چیست؟

اِجماع چیست؟ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.  در تعریف اجماع نیز...
در این مطلب به اذن در شیء اذن در لوازم پرداخته ایم

اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟

اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده...
در این مقاله به اصول عملیه پرداخته ایم

اصول عملیه

قطع و ظنِّ معتبر حجت است ولی شک که شامل ظنّ مطلق، شک و وهم است حجت نیست. منبع حکمِ شرعی یا «دلیل اجتهادی» است ویا «دلیل فقاهتی» (اصل عملی). بنابراین می توان گفت هرگاه...
اصل برائت جایی است که درتکلیف تردیدوشک داریم.

اصل برائت

اصل برائت توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اصل برائت جایی است...
در اصل تخییر می دانیم تکلیف و الزام وجود دارد ولی نوع آن را نمی دانیم، به دیگر سخن در اصل تخییر نسبت به اصل برائت یک گام پیش تر هستیم

اصل تخییر توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. چنانکه در اصل برائت...
در این مقاله درمورد مفهوم و منطوق در اصول فقه صحبت میکنم

مفهوم و منطوق در اصول فقه

مفهوم و منطوق در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این...
در این مقاله در مورد نواهی در اصول فقه صحبت میکنم

نواهی در اصول فقه

نواهی در اصول فقه توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. نواهی، جمع...
رزرو وقت مشاوره