قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

‌فصل - اول کلیات ‌ماده 1  هر محلی که براي سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر...

ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره...
رزرو وقت مشاوره