نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۱۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

استعلام : آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟    1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است....

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

استعلام: چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأی تجمیعی است یا...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

   استعلام: با توجه به تعارض ظاهري بین دو ماده 350 و 394 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آیا؛ 1- وجه جمع دو ماده مزبور چگونه است؟ 2 -آیا به طور کلی رسیدگی در...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

سوال: در دادگاه کیفري دو حکم بر محکومیت متهم صادر می شود. دادستان نسبت به راي صادره اعتراض نمی نماید و متهم نیز حق اعتراض خود را ساقط می نماید و تقاضاي تخفیف مجازات به...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

استعلام: در پرونده اي دستور ضبط تامین صادر شده است، حال پس از شمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا با معرفی محکوم علیه تقاضاي اعمال ماده 236  قانون آیین دادرسی کیفري شده است،...

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

«تجدیدنظرخواهی از قرار ردّ درخواستِ تامینِ دلیل صادره از شورای حل اختلاف؟» سوال: چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تامین دلیل صادر نمایند، آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی است؟ پاسخ: صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان...

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۳۵ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱

«عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.» سوال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص «الف» تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر...

دادگاه تکلیفی به تشدید مجازات در بند الف ماده ۱۳۴ ندارد

تاریخ نظریه : 1399/09/18 شماره نظریه : 7/99/1292 استعلام : 1- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟...

چکیده نظریه: دعوای ابطال اجراییه چک دعوایی است غیر مالی.

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. نظریه مشورتی شماره : 7/1400/280 تاریخ...
رزرو وقت مشاوره