چکیده نظریه: دعوای ابطال اجراییه چک دعوایی است غیر مالی.

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. نظریه مشورتی شماره : 7/1400/280 تاریخ...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

استعلام: در پرونده اي دستور ضبط تامین صادر شده است، حال پس از شمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا با معرفی محکوم علیه تقاضاي اعمال ماده 236  قانون آیین دادرسی کیفري شده است،...

دادگاه تکلیفی به تشدید مجازات در بند الف ماده ۱۳۴ ندارد

تاریخ نظریه : 1399/09/18 شماره نظریه : 7/99/1292 استعلام : 1- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟...

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

«تجدیدنظرخواهی از قرار ردّ درخواستِ تامینِ دلیل صادره از شورای حل اختلاف؟» سوال: چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تامین دلیل صادر نمایند، آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی است؟ پاسخ: صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

سوال: در دادگاه کیفري دو حکم بر محکومیت متهم صادر می شود. دادستان نسبت به راي صادره اعتراض نمی نماید و متهم نیز حق اعتراض خود را ساقط می نماید و تقاضاي تخفیف مجازات به...

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۳۵ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱

«عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.» سوال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص «الف» تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

   استعلام: با توجه به تعارض ظاهري بین دو ماده 350 و 394 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آیا؛ 1- وجه جمع دو ماده مزبور چگونه است؟ 2 -آیا به طور کلی رسیدگی در...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

استعلام: چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأی تجمیعی است یا...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۱۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

استعلام : آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟    1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است....
رزرو وقت مشاوره