دادنامه محکومیت به نگهداری پایپ و هروئین

دادنامه محکومیت موکل مبنی بر نگهداری پایپ و هروئین رئیس دادگاه : آقای مستشار دادگاه : آقای تجدیدنظرخواه : آقای و با وکالت آقای سیداحمد بني جمالي  و آقای وحیدصدیقی  تجدیدنظرخواسنه : نسبت به دادنامه شماره صادره از...
رزرو وقت مشاوره