پرونده کلاسه … شعبه هفتم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره 

خواهان: 

خوانده: 

خواسته: تامین خواسته 

گردشكار: خواهان بشرح مزبور بطرفیت خوانده دادخواستي بخواسته فوق تقدیم و درخواست رسیدگي و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده نموده است كه متعاقب قبول دادخواست و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به كلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقی اراك به تصدي امضاء كننده زیر و در غیاب خوانده تشكیل است با بررسي اوراق پرونده بشرح ذیل مبادرت بصدور قرار مي شود.

قرار دادگاه

 

نظر به اینكه آقای … تقاضاي صدور قرار تامین خواسته نموده است، شرایط قبول درخواست و موجبات صدور قرار نسبت به وجه یک فقره چک به شماره … مورخ۱۰ /۰۵ /۱۴۰۰ عهده بانک قوامین فراهم مي باشد، لذا دادگاه به استناد بند ج ماده ۱۰۸ و نیز ماده ۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ سه میلیارد ریال (وجه یک فقره چک به شماره …مورخ۱۰ /۰۵ /۱۴۰۰ عهده بانک قوامین ) از اموال خوانده اعم از منقول و غیر منقول به جز مستثنیات دین تا پایان رسیدگي را صادر و اعلام مي دارد هزینه اجراي قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجراء و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه مي باشد. و در اجرای ماده ۱۱۲ قانون مذکور متذکر می گردد در صورتی که درخواست کننده تامین خواسته تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید.

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک 

 

توضیحی در باب رای بالا:

باید توجه داشت که در این مورد خواهان مکلف است حداکثر ظرف ده روز مبادرت به طرح دعوای اصلی نماید و الّا با ضمانت اجرای ماده ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه خواهد شد.

ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است:

«در صورتی که در خواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو خواهد کرد»

لغو تامین منوط به درخواست خوانده است، یعنی تا زمانی که خوانده درخواست لغو نکرده حساب ها و اموال خوانده در توقیف باقی است.

رای تامین خواسته

 

نمونه نامه اجرای احکام به شعب بانک‌ها برای توقیف اموال بدهکار در راستای اجرای رأی تأمین خواسته

 

موضوع: استعلام

بسمه تعالي

ریاست محترم اداره امور شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان مرکزي

با سلام و احترام

مقتضي است دستور فرمایید در اجرای ماده ۲ و ۱۹ قانون نحوه محكوميت هاي مالي در صورت تعلق هر نوع حساب در آن مرجع به نام محكوم عليه … با شماره ملي . . .  محكوم است به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تامین خواسته در حق محکوم له آقای  . . . همچنین برداشت مبلغ مذكور از حساب محكوم عليهم مذکور اقدام و طي فیش در وجه شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اراک به شماره حساب . . .  (با شماره شبای . . . .) نزد بانک مرکزی واریز و ارسال گردد.

ضمنا در صورت عدم تكافوي موجودی حساب مذکور به میزان خواسته فوق دستور فرمایید میزان موجودی فعلي توقیف و ارسال گردد . و مابقي متعاقبا تامین و ارسال و نتيجه توسط حامل نامه به این اجرا اعلام گردد. ترتيبي اتخاذ تا در صورت توقیف یک حساب به میزان محکوم به به سایر بانک ها اطلاع رساني تا از توقیف مجدد سایر حساب جلوگیری و ممانعت شود.

 

نمونه نامه اجرای احکام به شعب بانک‌ها برای توقیف اموال بدهکار در راستای اجرای رأی تأمین خواسته

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید