توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۲

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌ صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

توضیحات ماده  ۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  بر اساس تبصره ماده ۱۸۵ این قانون، رعایت مفاد این ماده در خصوص متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده است نیز ضروری است.
  2.  در صورتی که ضابطان از انجام دستورات مندرج در ماده فوق خودداری نمایند و یا به هر نحوی مفاد ماده فوق را اجرا نکنند با ضمانت اجرای ماده ۶۳ این قانون، که محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است مواجه خواهند شد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید