توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۸

ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

توضیحات ماده  ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  ارائه اوراق هویتی به اشخاص حاضر در محل که نشان دهنده ضابط بودن آنها باشد، خود قرینه دیگری است که ضابطان دادگستری برای ورود به منازل اشخاص که مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی مصون از تعرض شناخته شده الزاماً باید دستور موردی مقام قضایی را کسب نموده باشند و به این بهانه که ضرورت تحقیقات ایجاب می نماید، نمی توان  وارد منزل اشخاص شد. همچنین تکلیف ارائه اوراق هویتی مندرج در ماده، در خصوص موردی است که شخص یا اشخاصی در محل حضور داشته باشند. لذا اگر در منزل یا مکان بسته و تعطیل اشخاصی حضور نداشته باشند، بدیهی است که ضابطان با تکلیفی مواجه نخواهند بود.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید