مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه

باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع (مواد ۳۳۸ الی ۴۵۷)

فصل دوم – در بیع شرط (مواد ۴۵۸ الی ۴۶۳)

فصل سوم – در معاوضه (مواد ۴۶۴ الی ۴۶۵)

فصل چهارم – در اجاره (مواد ۴۶۶ الی ۴۶۷)

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات (مواد ۵۱۸ الی ۵۴۵)

فصل ششم – در مضاربه (مواد ۵۴۶ الی ۵۶۰)

فصل هفتم – در جعاله (مواد ۵۶۱ الی ۵۷۰)

فصل هشتم – در شرکت (مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶)

فصل نهم – در ودیعه (مواد ۶۰۷ الی ۶۳۴)

فصل دهم – در عاریه (مواد ۶۳۵ الی ۶۴۷)

فصل یازدهم – در قرض (مواد ۶۴۸ الی ۶۵۳)

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی (مواد ۶۵۴ الی ۶۵۵)

فصل سیزدهم – در وکالت (مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳)

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی (مواد ۶۸۴ الی ۷۲۳)

فصل پانزدهم – در حواله (مواد ۷۲۴ الی ۷۳۳)

فصل شانزدهم – در کفالت (مواد ۷۳۴ الی ۷۵۱)

فصل هفدهم – در صلح (مواد ۷۵۲ الی ۷۷۰)

فصل هجدهم – در رهن (مواد ۷۷۱ الی ۷۹۴)

فصل نوزدهم – در هبه (مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷)

قبلی  /  بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید