پرونده کلاسه

شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اراك تصميم نهایی شماره 

 خواهان ها: 

 خواندگان :

خواسته: تجویز انتقال منافع به غیر

 (( رای دادگاه ))

در خصوص دعوای … به طرفیت … به خواسته تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به انضمام خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده از آنجا که مالکیت خواندگان نسبت به مورد اجاره محرز بوده و حسب قرارداد های عادی ارائه شده مورث خواهان ها مستاجر یک باب مغازه به صورت اختصاصی و نصف منافع یک واحد انباری در گاراژ مربوطه بوده و طبق قرارداد اولیه به تاریخ مرداد۲۵۳۶( صفحه ۲۱ پرونده) مورد اجاره اوليه ۳ باب مغازه و یک انباری بوده که بالسويه متعلق حق مورث خواهان ها و مورث خوانده ردیف دوم قرار گرفته که یک باب از مغازه ها به ثالث انتقال داده شده و یک باب متعلق به مورث خواهان ها و یک باب به مورث خوانده ردیف دوم تعلق گرفته و هیچ دلیلی مبنی بر انتقال کامل انباری به مورث خواهان ها وجود نداشته لذا سهم ۳ دانگ اولیه وی پابر جا و ۳ دانگ دیگر متعلق به ایشان نمی باشد و از آنجا که مدت قرارداد اجاره منقضی شده و خواندگان در جلسه دادرسی تمایل خود جهت پرداخت حقوق کسبی مستاجر را اعلام و کارشناس رسمی دادگستری میزان در آمد آن را  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰/ ۵  ریال تعیین و علی رغم اعتراض خواندگان و ارجاع امر به هیات ۳ نفره کارشناس خواندگان از پرداخت دستمزد خودداری کرده اند لذا با عنایت به مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حكم بر پرداخت مبلغ  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰/ ۵  ریال از ناحيه خواندگان به خواهان ها به عنوان حقوق کسبی در قبال تخليه و تحویل گرفتن مورد اجاره ( یک باب مغازه و نصف انباری) ظرف مدت ۳ ماه ازابلاغ حکم قطعی صادر و اعلام می نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور از ناحيه خواندگان ، خواهان ها مجاز به انتقال منافع مورد اجاره از طریق تنظیم سند رسمی ظرف ۶ ماه از پایان مهلت خواندگان در پرداخت حقوق کسبی می باشد ضمنا خواندگان بالسوية محکوم به پرداخت هزینه دادرسی دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها می کردند رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجديد نظر استان مرکری است.

 

رئیس شعبه ششم حقوقی اراک 

 

 

نمونه رأی تجویز انتقال منافع به غیر

 

نمونه رأی تجویز انتقال منافع به غیر

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید