ماده ۷ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۷ در صورتي که به تشخيص مقام قضايي، تشکيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور...

ماده ۴ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۴ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام شده توسط شاهد يا مطلع، نيست.   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد...

ماده ۹ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده۹ عدم افشاي اطلاعات، ناظر...

ماده ۱۵ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۵ در مواردي که...

ماده ۱۳ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۳ در راستاي اعمال...

ماده ۱۲ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۲ مقام قضايي پس...

ماده ۱۱ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۱ عدم افشاي اطلاعات...

ماده ۱۶ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۶ در صورتي که...

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. آیین نامه اجرایی ماده (۱۴)...

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت­ های الکترونیکی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده۲۷ به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره