ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری

ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبسِ ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی...

ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده278 «هرگاه به علت جرم...

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب امر کیفری، که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف – فوت متهم یا محکومٌ ‌علیه ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، در...

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۴ قانون آیین...

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۸ هرگاه رأی قطعی کیفری...

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرس کیفری

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرس کیفری  دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند: الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و طبق قانون...

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۹۲  تحقیقات مقدماتی تمام جرایم...

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۹۰  متهم می‌تواند در مرحله...

ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی...

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۲۱ (اناطه کیفری) هرگاه احراز مجرمیت...
رزرو وقت مشاوره