ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده278 «هرگاه به علت جرم...

ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری

ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبسِ ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی...

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۴ قانون آیین...

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۸ هرگاه رأی قطعی کیفری...

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب امر کیفری، که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف – فوت متهم یا محکومٌ ‌علیه ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، در...

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرس کیفری

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرس کیفری  دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند: الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و طبق قانون...

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۹۰  متهم می‌تواند در مرحله...

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۹۲  تحقیقات مقدماتی تمام جرایم...

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۲۱ (اناطه کیفری) هرگاه احراز مجرمیت...

ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره