تلف مبیع قبل از قبض

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده 387 قانون مدنی می...

بیعانه چیست؟

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. در معاملاتی که مبیع...
در این مقاله در مورد قبول وصیت صحبت میکنم

قبول وصیّت و شرایط آن

قبول وصیّت و شرایط آن توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. یکی...

ارث به فرض

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده 894 قانون مدنی...

آثار فسخ عقد

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. آثار فسخ عقد فسخ مانند...

تبدیل تعهد

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. تبدیل تعهد چنانکه از نام...

مشروعیت جهت معامله

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. چهارمین شرط اساسی صحت معامله...

مسؤلیت غاصب نسبت به منافع

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند در صورتی که مال...

ماده ۱۹۰ قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲) اهلیّت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله توضیحات ماده: ماده 190 قانون مدنی، یکی از...

زیاد شدن قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.   ماده 314 قانون مدنی...
رزرو وقت مشاوره