خلع ید یعنی این که تسلط و تصرف کسی بر چیزی یا مالی از بین برود وخَلع شود.

خلع ید:دعوای خلع ید و همه چیز در مورد آن

یکی از دعاوی پر تعداد در سیستم قضایی کشور ما دعوای خَلع ید است. بهتر است قبل از هر چیز بدانیم معنای لغوی «خلع ید» چیست؟
رزرو وقت مشاوره